TIETOSUOJA-/REKISTERISELOSTE

1 Rekisterinpitäjä

Kone- ja Kuljetus Leinonen Oy
Syväojantie 7
34600 Ruovesi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Niukkanen Paula
040 7577 697
[email protected]

3 Rekisterin nimi

Asiakas-/toimittajarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on rekisteröidyn ja Kone- ja Kuljetus Leinonen Oy:n väliseen asiakassuhteeseen liittyvien asioiden hoitaminen sekä niihin liittyvät lakisääteiset velvoitteet.

5 Rekisterin tietosisältö ja säilyttämisaika

Rekisteriin talletetaan henkilöasiakkaista

 • nimi
 • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköposti)

Rekisteriin talletetaan yritysasiakkaista

 • nimi
 • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköposti)
 • yhteyshenkilö
 • y-tunnus
 • pankkiyhteystiedot (vain toimittajat)

Tietoja säilytetään 10 vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen alkaessa. Yhteystietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain seuraavasti

 • Lainsäädännön velvoittaessa
 • Yrityksen kirjanpito on ulkoistettu. Rekisteröidystä voidaan luovuttaa toimeksisaajalle ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia kirjanpitoa koskevan toimeksiannon hoitamiseksi.
 • Palvelun tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai palvelualustan hallinnointi)
 • Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin liittyvä aineisto on pääasiassa sähköisessä muodossa ja tietoja käsitellään sähköisesti. Pääsy rekisterin tietoihin on vain niillä ja siinä laajuudessa kuin asiakassuhteeseen liittyvän asian hoito edellyttää. Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, joka sijaitsee Suomessa. Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukitussa säilytystilassa, johon vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä on pääsy. Hävitettävä aineisto silputaan asiakirjasilppurilla tunnistamattomaan muotoon ja jätehuoltoyhtiö hävittää sen.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus virheellisen tiedon oikaisemiseen, oikeus tulla unohdetuksi, oikeus kieltää omien tietojen käyttö ja luovutus, oikeus tietojen käytön rajoittamiseen (esim. markkinointi), oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.